Tingimused

Tingimused

Internetilehekülje eestikunstioksjonid.ee kasutajalepingu tingimused

Internetileheküljel eestikunstioksjonid.ee saavad pakkumisi teha vaid registreerunud kasutajad. Registreerudes internetilehekülje eestikunstioksjonid.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:

Tingimuste ulatus ja tõlgendamine

1.1. Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje eestikunstioksjonid.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku OÜ Eesti Kunstioksjonid ( edaspidi EKO )vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.  EKO kontaktandmed on järgmised:

1.2.1. registreeritud äriregistris registrikoodi 16552569  all;

1.2.2. aadress Vilmsi 41, Tallinn;

1.2.3. Tel + 372 509 0348

1.2.4. e-posti aadress: info@eestikunstioksjonid.ee

1.3. Tingimuste p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi Teenused) all mõeldakse Kliendile võimaluse andmist esemete oksjonil osalemiseks, sh esemete ostuks pakkumiste tegemiseks, samuti muid Leheküljel pakutavaid teenuseid.

1.4. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja EKO vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Leheküljel olevad Teenuse täpsemad tingimused ja väljakujunenud head tavad.

1.5. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.

  1. Teenuse üldtingimused

2.1. EKO pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad teha pakkumisi kunstiteoste (esemete) ostuks.

2.2. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja EKO vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Leheküljel sätestatud kontaktandmetel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

2.3. Lehekülg ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad osaühingule Eesti Kunstioksjonid OÜ 

  1. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus oksjonil enampakkumisele tulevad tööd eelnevalt üle vaadata ning nendega seisukorraga tutvuda EKO galeriis, Vilmsi 41, Tallinn või EKO poolt teavitatud oksjoni toimumiskohas.

3.2. Pakkumise tegemisega kinnitab Klient, et ta on esemega tutvunud ja on teadlik ostetava eseme seisukorrast, oksjonijärgselt ei ole õigust esitada EKO vastu pretensioone eseme seisukorra kohta. Klient kohustub:

3.2.1. esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja telefoninumbrit;

3.2.2. mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;

3.2.3. enampakkumise korral eseme ostma, kui tema pakutud hind oli kõrgeim, 

3.2.4. mitte moodustama andmebaase/nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

3.2.5. mitte esitama nõudmisi EKO vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt Tingimustest;

3.2.6. hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel ning on selle kohta saatnud teate EKO le.;

3.2.7. koheselt elektronposti teel informeerima EKO kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;

3.2.8. koheselt elektronposti teel informeerima EKO Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse ilma volituseta.

3.3. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta:

3.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Leheküljel võimaldatud tehinguid;

3.3.2. täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimuste punktides 3.1.-3.9. sätestatud kohustusi;

3.3.3. on teadlik, et ostupakkumise tegemine toob kaasa siduva ostukohustuse / -lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

3.3.4. Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja EKO tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tingimustes selgesõnaliselt kirjas;

3.3.5. on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et EKO-l ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut.

3.3.6. on teadlik ja nõustub sellega, et EKO -l on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Tingimuste punktile 5.

3.4. Lisaks

Tingimuste punktides 3.3.1. – 3.3.6. sätestatule kinnitab 7-18 aastane Klient iga toimingu tegemisega Leheküljel, et:

3.4.1. teeb Leheküljel ostupakkumisi vahendite arvelt, mis on tema kasutusse selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks andnud seaduslik esindaja (nt. lapsevanem) või viimase nõusolekul kolmas isik;

3.4.2. ostu pakkumise tegemiseks on tal seadusliku esindaja nõusolek sellise pakkumisega kaasneva(te)sse tehingu(te)sse astumiseks ja sellega seotud kohustuste võtmiseks;

3.4.3. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tingimustes sisalduvatest sätetest ning mõistab täielikult, et Lehekülje kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda juriidiliselt siduvad kohustused osta Leheküljel pakutud esemeid.

3.5. Klient kohustub tasuma võidetud pakkumiste korral soetatud esemete eest kas koheselt kohapeal või 5 päeva jooksul EKO poolt esitatud arve alusel.

3.5.1. * Klient on teadlik, et ostes teose EKO oksjonitelt, lisandub kõrgeimale pakkumisele 10% oksjonipidaja müügitasu.

3.6. Tähtaegselt tasumata arvetelt on EKO-l õigus nõuda viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 1 kuu jooksul pärast arve väljastamist võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures Klient kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

3.7. Klient kohustub korraldama ostetud eseme äraviimise EKO galerii saalist (Vilmsi 41, Tallinn) 7 tööpäeva jooksul pärast ostuhinna tasumist kui ei ole kokkulepitud teisiti.

3.8. juhul, kui ostetud eset ei ole ettenähtud aja jooksul ära viidud, loetakse Kliendi ja EKO vahel sõlmituks hoiuleping ning Klient kohustub tasuma oksjoni korraldajale hoiutasu 20 (kakskümmend) eurot päevas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.9. Klient vastutab kõigi ostetud esemete äraviimisega seotud toimingute eest (sh transport, kindlustus) va juhul kui Klient ja EKO on kokku leppinud teisiti.

  1. EKO õigused ja kohustused

4.1. EKO väljastab iga müüdud eseme eest arve ja kliendi soovi korral tõendi.

4.2. EKO tagab, et ta kasutab töödele ekspertiisi teostamisel parimaid volitatud eksperte, kuid ei kanna vastutust nende poolt allkirjastatud ekspertiisaktide sisu eest.

4.3. asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada esemete müüki oksjonil, võib EKO oksjonilt kõrvaldada mistahes eseme

4.4. EKO on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh sulgema Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:

4.4.1. rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;

4.4.2. on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

4.5. EKO on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust, sh jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid ostupakkumisi. EKO võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.6. EKO on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tehtud ostu pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

4.7. EKO-l õigus saata Kliendile personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kliendil õigus keelduda teatades sellest EKO -le.

4.8. EKO ei avalda eseme müüja nime selle ostjale ja vastupidi.

  1. Isikuandmete töötlemine

5.1. Andmeid, mida EKO on saanud füüsilisest isikust Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel, ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on EKO-l õigus töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

5.2. Klient annab nõusoleku EKO-le Kliendi Isikuandmete töötlemiseks Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

5.3. EKO kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

5.4. EKO kasutab Isikuandmeid Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

5.5. EKO ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud Tingimustes sätestatud juhtudel.

5.6. EKO-l on õigus Tingimuste p-s 3.6 sätestatud juhul edastada Isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt).

5.7. EKOe-l ja eelmises Tingimuste punktis nimetatud isikul on Tingimuste p-s 3.6 sätestatud juhul õigus edastada Isikuandmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

  1. Tingimuste muutmine

6.1. EKO on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

6.2. EKO kohustub teavitama Klienti Tingimuste muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.

6.3. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.

6.4. Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

  1. Lõppsätted

7.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja EKO vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.2. Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja EKO lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

* Viimati muudetud 24.07.2023